مروری بر تاریخ به مثابۀ رفتار آشوب گونۀ یک سامانۀ غیر خطی

شناسنامه: این مقاله در دو فصلنامۀ علمی - پژوهشی "تاریخ نگاری و تاریخ نگری" دانشگاه الزهرا، سال بیستم، دورۀ جدید، شمارۀ ۵، پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است.

چکیده: دستاوردهای علمی جدید در علوم مهندسی و در حوزه‌های سامانه‌های پیچیده و تحلیل سامانه‌های غیرخطی می‌تواند علاوه بر علوم پایه و مهندسی، در علوم انسانی، به ویژه در تحلیل مسائل اجتماعی و پژوهش‌های تاریخی نیز راه گشای مسائل مبهم گذشته باشد.
در این مقاله، بر مبنای این دستاوردها روشی جدید در حوزۀ پژوهش در تاریخ، به مثابۀ تحولات حاکم بر یک سامانۀ باز، غیرخطی و متغییر با زمان معرفی شده است. پس از تعریف کلی مفاهیم سامانه، سامانه‌های خطی و غیر خطی، سامانه‌های باز و بسته، قطعیت و عدم قطعیت، آشوب و اثر پروانه‌ای و پیچیدگی در سامانه‌ها، کارکرد و کاربرد این مفاهیم در حوزۀ تحقیق وقایع تاریخی بررسی شده و از هر یک مثال آورده شده است.
با استفاده از این روش می‌توان با مطالعۀ جوامع انسانی به منزلۀ سامانه‌های غیرخطی باز و متغیر با زمان، سیر تحولات آنها را در طول زمان، که به نام "تاریخ" می‌شناسیم، تحلیل کرد. این نوع تحلیل می‍‌‌تواند راهگشای مسیر جدیدی در پژوهش‌های تاریخی باشد.

دانلود مقاله آرشیو مقالات

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی