آزمون های روانسنجی پرکاربرد


پرسشنامه اضطراب بك پرسشنامه اي خودگزارشي است كه شدت اضطراب را با مقياسي ۲۱ ماده اي اندازه گيري مي كند. در اين پرسشنامه آزمودني در هر ماده يكي از چهارگزينه اي را كه نشاندهندة شدت اضطراب اوست، انتخاب مي كند.

چهار گزينة هر سؤال در يك طيف چهاربخشي از صفر تا سه نمره گذاري شده است. هر يك از ماده هاي آزمون يكي ازعلايم شايع اضطراب (علايم ذهني، بدني و هراس ) را توصيف مي كند. بنابراين نمرة كل اين پرسشنامه در دامنه اي بين صفر تا ۶۳ قرار مي گيرد. اين پرسشنامه، كه در ايران اعتبارسنجي و پايايي يابي شده است (كاوياني و موسوي، زير چاپ ؛ كاوياني ، موسوي و محيط،۱۳۸۰) ، طوري تدوين يافته كه علايم افسردگي را شامل نشود.

 

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی