سیستم آزمون وینا (VTS)

سیستم آزمون وینا، یکی از اولین ابزارهای ارزیابی روانشناختی کامپیوتری است.
VTS بالاترین حد عینیت‌گرایی و دقت ممکن را تضمین می‌کند. از جمله جنبه‌هایی که با آزمون‌های معمولی مداد و کاغذی قابل سنجش نمی‌باشند، نمره‌گذاری نتایج آزمون سریع و دقیق است.

این سیستم شامل:

نرم‌افزار اجرای اصلی:

نرم‌افزار اجرایی VTS دستورالعمل ارتباطی روشنی برای کاربر ارائه می‌دهد که به راحتی می‌توان آزمون‌های آن را اجرا کرد، نتایج را نمره‌گذاری نمود و اطلاعات مراجعان را ثبت کرد.
دامنه گسترده عملکردهای کاربردی آن، ساخت و اجرای انواع مجموعه‌های آزمون را امکان‌پذیر می‌کند.

دامنه گسترده آزمون‌ها:

VTS دامنه گسترده آزمون‌های جدید را پوشش می‌دهد و روش‌های انعطاف‌پذیری دارد که می‌توان منطبق با الزامات شرایط ارزیابی مختلف، آن‌ها را به کار برد.
این سیستم هم شامل نسخه‌های کامپیوتری آزمون‌های رایج قلم- کاغذی است و هم دامنه‌ی گسترده‌ای از آزمون‌های انطباقی، چند رسانه‌ای و شنوایی را در بر می‌گیرد.

دستگاه ورودی:

دستگاه ورودی خاص آن امکان اندازه‌گیری دقیق عملکرد را که با موس و صفحه کلید معمولی نمی‌شود را فراهم می‌کند. این دستگاه شامل صفحه پاسخ و دسته فرمان می‌شود که برای اندازه‌گیری سرعت عمل، تاب‌آوری استرس واکنشی و هماهنگی حسی حرکتی به کار می‌آیند. هم چنین شامل خودکار نوری و دیگر ابزار کمکی برای آزمون‌های خاص می‌شود.

در مجموعه وینا، چهار سیستم آزمون جداگانه ارائه شده است که در حیطه HR، عصبی، حمل و نقل و ورزش قابل استفاده می‌باشد.
هر کدام از این آزمون‌های وینای خاص، شامل لیست ابعاد، مجموعه‌های آزمون‌هایی است که برای زمینه خاص مورد استفاده تطبیق داده شده‌اند. آن‌ها همچنین شامل چندین مجموعه آزمون می‌شوند که برای بررسی مسائل پیچیده ویژه به کار می‌روند.

  • 1) سیستم آزمون وینا- HR: برای انتخاب پرسنل، رشد پرسنل و مشاوره شغلی به کار می‌رود. در این سیستم 28 آزمون دارد که 5 مجموعه زیر را شامل می‌شود.

KEYHR Key Factors HR
SFCALL Success Factors Call Center
SAROAD Safety Assessment Road
SARAIL Safety Assessment Rail
SAAIR Safety Assessment Aviation

  • 2) سیستم آزمون وینا - عصبی: در مطالعات عصب روانشناختی و بالینی به کار می‌رود. در سیستم عصبی 34 آزمون وجود دارد که شامل دو مجموعه تست زیر می‌شود.

COGBAT Cognitive Basic Assessment
DRIVESC Fitness to Drive Screening

  • 3) سیستم آزمون وینا- حمل و نقل: این سیستم آزمون‌ها برای ارزیابی روانشناختی آمادگی فرد برای رانندگی طراحی شده‌اند. این سیستم از 21 آزمون زیرمجموعه تشکیل شده که در سه مجموعه آزمون زیر می‌گنجند.

  DRIVESTA Fitness to Drive Standard
DRIVEPLS Fitness to Drive Plus
PERSROAD Driver Personality Factors Road

  • 4) سیستم آزمون وینا- ورزش: این سیستم برای تحقیق در زمینه روان‌شناسی ورزشی ابداع شده است و هم چنین ابزار مفیدی برای شناسایی و ارتقای توانمندی ورزشی است. این سیستم از 21 آزمون زیرمجموعه تشکیل شده که در چهار مجموعه کلی می‌گنجند.

SFMOTOR Success Factors Motorsport
SFTEAM Success Factors Teamsport
TAKIDS Talent Assessment Sport Kids
TATEENS Talent Assessment Sport Teens

آزمون‌های موجود در مجموعه‌های کلی عبارتند از:

Intelligence Test Batteries

IBF                   Basic Intelligence Functions

INSBAT             Intelligence Structure Battery

INSSV               Intelligence Structure Battery – short form

Special Intelligence Tests

2D                    Visualization

3D                    Spatial Orientation

A3DW              Adaptive Spatial Ability Test

AMT                 Adaptive Matrices Test

ANF                 Adaptive Numerical Flexibility Test

APM                Raven’s Advanced Progressive Matrices

CPM                Raven’s Coloured Progressive Matrices

FOLO              Inductive Reasoning

MIP                Mathematics in Practice

PST                 Pilot’s Spatial Test

SPM                Raven’s Standard Progressive Matrices

SPMPLS         Raven’s Standard Progressive Matrices Plus

VISGED         Visual Memory Test

Special Ability Tests

2HAND          Two-Hand Coordination

ALS                Work Performance Series

ATAVT           Adaptive Tachistoscopic Traffic Perception Test

B19                Double Labyrinth Test

COG               Cognitrone

CORSI           Corsi Block-Tapping-Test

DAKT             Differential Attention Test

DAUF            Sustained Attention

DT                 Determination Test

DTKI             Determination Test for Children

ELST             English Language Skills Test

FGT               Figural Memory Test

FLIM             Flicker/Fusion Frequency

FVW             Continuous Visual Recognition Task

GESTA          Gestalt Perception Test

LVT               Visual Pursuit Test

MDT              Movement Detection Test

MLS              Motor Performance Series

MTA              Mechanical/Technical Comprehension

NVLT            Non-verbal Learning Test

PERSEV       Perseveration Test

PP                Peripheral Perception

RT                Reaction Test

SIGNAL       Signal Detection

SIMKAP      Simultaneous Capacity/Multi-Tasking

SMK            Sensomotor Coordination

STROOP     Stroop Interference Test

SWITCH     Task Switching

TMT-L         Trail Making Test – Langensteinbach Version

TOL-F         Tower of London – Freiburg Version

VIGIL          Vigilance

WAF            Perception and Attention Functions

ZBA             Time/Movement Anticipation

Personality Structure Inventories

BFSI            Big Five Structure Inventory

EPP6           Eysenck Personality Profiler V6

TCI              Temperament and Character Inventory

Special Personality Tests

AGDIA        Aggression Assessment Method

AVEM         Work-related Behaviour and Experience Patterns

AVIS          Aggressive Driving Behaviour

DSI            Differential Stress Inventory

DSIHR       Differential Stress Inventory HR

EBF           Recovery-Stress Questionnaire

IPS            Inventory for Personality Assessment in Situations

IVPE         Inventory of Driving-related Personality Traits

MMG         Multi Motive Grid

SBUSB     Scales for the Assessment of Subjective Occupational Stress andDissatisfaction

SKASUK   Customer Service and Orientation Scales

Objective Personality Tests

AHA         Attitudes to Work

BACO      Resilience Assessment

OLMT      Objective Achievement Motivation Test

RISIKO   Risk Choice

WRBTV   Vienna Risk-Taking Test Traffic

Attitude and Interest TESTS

AISTR     General Interest Structure Test

MOI        Multi-method Objective Interests Test Battery

Clinical Tests

ATV        Identification of Alcohol Risk

FBS        Suicide Risk Evaluation Questionnaire

FFT        Questionnaire Functional Drinking

FSV       Questionnaire on Reaction to Pain

 (آزمون بررسی مولفه های شناختی)

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی