دکتر قاسمیان

شناسنامه: این مقاله در نشریه "رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی"، دوره 5 شماره 4 ، زمستان 1392، به چاپ رسیده است.

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر تغییر برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر با آرایش تصادفی و قالبی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور 32 نفر آزمودنی به طور تصادنی در چهار گروه 8 نفری قرار گرفتند.
در دو گروه نخست GMP و در دو گروه دیگر پارامتر بر اساس دو شیوه آرایش تمرین تصادفی و قالبی تغییر می‌کرد. پس از انجام پیش آزمون افراد هر گروه با توجه به نوع تمرین 300 کوشش تمرینی در هر سرویس و در مجموع 900 کوشش انجام دادند و سپس پس آزمون، آزمون یادداری و دو آزمون انتقال با اهداف متفاوت برگزار شد.
داده ها با تحلیل واریانس دو عاملی و اندازه‌های تکراری در سطح معنی داری (0/05) تجزیه و تحلیل گردید و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن تفاوت گروه‌ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که صرفنظر از نوع تغییر، آرایش تمرین تصادفی سبب عملکرد بهتری نسبت به شرایط تمرین قالبی می‌گردد و هنگامیکه این نوع آرایش به همراه تغییر برنامه‌های حرکتی متفاوت باشد میزان اثربخشی آن بیشتر می‌شود.

این برتری نه تنها هنگام اجرا در شرایط مشابه مشاهده می‌شود بلکه با انتقال به زمینه جدید نیز حفظ می‌گردد. به علاوه این اثرات نه تنها بر روی عملکرد تاثیر می‌گذارد بلکه سبب اجرای مهارت‌ها با کارایی بیشتر، صرف تلاش ذهنی و نیاز به توجه کمتر می‌شود.

  

دانلود مقاله آرشیو مقالات

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی