دکتر قاسمیان

شناسنامه: این مقاله در مجله  "سالمند"، سال 5، شماره 16، تابستان 1389، به چاپ رسیده است.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ويژگی‌های شخصيتی با افسردگی در سالمندان زن فعال و غير فعال شهر تهران بود.

روش بررسی: مطالعه حاضر توصيفی همبستگی است. بدين منظور، 188 سالمند زن (94 سالمند فعال و 94 سالمند غيرفعال) با دامنه سنی 82-63 سال به روش نمونه‌گيری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خصوصيات فردی، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه ويژگی‌های شخصيتی نئو بود. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفی نظير ميانگين و انحراف معيار و از آمار استنباطی نظير آزمون t مستقل، همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره به روش ورود استفاده شد.

يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد كه بين نمرات ويژگی‌های شخصيتی و افسردگی سالمندان زن فعال با سالمندان زن غيرفعال تفاوت معنی‌داری وجود دارد.(P<0/05) همچنين بين نمره افسردگی با نمرات نوروتيسم، برون گرايی، مقبوليت اجتماعی و وظيفه شناسی در سالمندان زن فعال و بين نمره افسردگی با نمرات مقبوليت اجتماعی و وظيفه شناسی در سالمندان زن غيرفعال همبستگی معنی داری وجود دارد (P<0/05). نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نيز نشان داد كه متغير مقبوليت اجتماعی و برون گرايی در زنان سالمند فعال و متغير وظيفه شناسی در زنان سالمند غيرفعال دارای رابطه خطی با متغير معيار (افسردگی) بوده و می‌توانند تغييرات مربوط به آن را پيش بينی نمايد.

نتيجه گيری: بر اساس نتايج تحقيق حاضر، فعاليت بدنی و ورزش می‌تواند به تقويت ويژگی‌های شخصيتی مثبت نظير برون گرايی، مقبوليت اجتماعی و كاهش افسردگی در سالمندان كمک كند.

 

دانلود مقاله آرشیو مقالات

آدرس مرکز: مشهد - خيابان احمدآباد - بين ملاصدرا ۱۱ و ۱۳ - پلاک ۵۵ - تلفکس: ۵-۳۸۴۶۳۶۵۳ - ۰۵۱

سامانه آرن کارت
ارسال پیام تلگرامی